PO-E- 2455 /19 /ZN /KK                                                                                

 

P R O C E D U R A

P O S T Ę P O W A N I A    W    S P R A W A C H    N I E L E T N I C H

 

PAMIĘTAJ!

1. OBOWIĄZEK SPOŁECZNY                  

Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego… ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu (art. 4. § 1)

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję   (art. 4. § 2).

 

2.  OBOWIĄZEK PRAWNY

Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu (art. 4. § 3 u.p.n.).

 

POSTĘPOWANIE:

  1. Pracownik szkoły, dowiedziawszy się o przejawach demoralizacji ucznia lub o fakcie popełnienia przez niego czynu karalnego powiadamia o tym co najmniej rodziców i dzielnicowego z danego rejonu służbowego;
  2. Dzielnicowy – w przypadku demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego może przeprowadzić z uczniem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w obecności pedagoga szkolnego lub rodzica i zawsze sporządza z tej czynności notatkę urzędową, którą przekazuje do Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce;
  3. Notatka urzędowa trafia do policjanta z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce – w przypadku demoralizacji, który sporządza „pouczenie” w formie tzw. „Żółtej kartki” i wysyła je do rodziców ucznia;
  4. Notatka urzędowa trafia do Zespołu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Wydziału Prewencji KMP w Ostrołęce lub Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Ostrołęce – w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego i wtedy prowadzone są czynności zgodnie z KPoW i KPK.

 

 

Program „Żółta Kartka” został wdrożony 1 stycznia 2017 roku celem ograniczenia zachowań prowadzących do demoralizacji osób nieletnich. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komisariatu Policji w Myszyńcu oraz podległych Posterunków Policji, podejmując czynności wobec osób nieletnich, które dopuściły się naruszenia norm prawnych i społecznych ogólnie panujących, zobowiązani są do sporządzenia notatki urzędowej i przekazania jej do Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Na podstawie informacji zawartych w notatce zostaje sporządzona „Żółta Kartka”, która zostaje przesłana do rodziców bądź opiekunów osoby zagrożonej demoralizacją. Jest to faktycznie kartka koloru żółtego, na której znajduje się zapis, że w przypadku trzykrotnego powtórzenia się negatywnych zachowań, zostanie sporządzony wniosek o demoralizację do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

W roku 2018 w przypadku jedynie dwóch uczniów zostały sporządzone trzy „Żółte Kartki”  i wtedy całość materiałów została przesłana do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrołęce. Rodzicom siedmiu uczniów na chwilę obecną zostały przesłane dwie informacje o negatywnych zachowaniach. Pozostali nieletni wykazali dużą poprawę swojego zachowania i nie ma informacji o naruszeniach norm społecznych i prawnych przez nich.

Funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w 2018 roku sporządzili  łącznie 60 „Żółtych Kartek”. W większości powstały one na podstawie notatek urzędowych z rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych przeprowadzonych z uczniami przez dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, ale również z Komisariatu Policji w Myszyńcu i podległych Posterunków oraz przez policjantów z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Program ten został bardzo doceniony przez pedagogów. Chętnie korzystają z tego rozwiązania w sytuacji problemowej z uczniem. Przeprowadzona rozmowa przez policjanta w ich obecności, często przeczytanie uwag z dziennika, wspólne obejrzenie monitoringu przynosi skutek w postaci poprawy zachowania ucznia, a informacja przesłana do rodziców sprawia, że wykazują oni większe zainteresowanie dzieckiem.

Sami nieletni, którzy mają już na swoim „koncie” „Żółte Kartki” przestrzegają swoich kolegów i koleżanki przed złymi zachowaniami. Ostrzegają się przed konsekwencjami naruszenia norm panujących w szkole i poza nią.

Informacje przesłane do rodziców często pokazują im, że ich dziecko wymaga większej uwagi i zainteresowania. Przed każdą przeprowadzaną rozmową profilaktyczno – ostrzegawczą pedagodzy bądź wychowawcy informują rodziców o takiej sytuacji. Zdarzało się, że matka czy ojciec dziecka byli obecni również przy rozmowie, z czego niejednokrotnie byli z niej zadowoleni.

W roku 2018 odnotowano również kilka przypadków, że „Żółte Kartki” zostały sporządzone na prośbę rodziców, których dzieci sprawiały problemy wychowawcze.

Przesłane trzy „Żółte Kartki” do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich dają również szerszy obraz zachowania nieletniego sędziemu. Jest on wtedy w stanie lepiej poznać sytuację i ocenić skalę demoralizacji dziecka, a co za tym idzie dostosować środek wychowawczy, który będzie w stanie prawidłowo zadziałać.

Najczęstsze objawy demoralizacji, za które były sporządzane „Żółte Kartki” to:

  • palenie / posiadanie papierosów bądź e- papierosów,
  • używanie słów nieprzyzwoitych, wulgarnych,
  • przezywanie kolegów / koleżanek (ustnie lub na portalach społecznościowych),
  • bójki, zaczepki, popychanie się,
  • przeszkadzanie w lekcjach, nieodpowiednie odzywanie się do nauczycieli,
  • wykroczenia w ruchu drogowym.

Podsumowując, należy uznać, iż program prewencyjny „Żółta Kartka” ma wiele pozytywnych aspektów. Spełnia swoje podstawowe cele jakimi są ograniczanie zachowań prowadzących  do demoralizacji osób nieletnich, a w konsekwencji popełniania  przez nich czynów karalnych.

Nie odnotowano negatywnych stron tego programu.